You are here

کجا پنهان خواهی شد وقتی خانه ات آتش بگیرد؟ ـ جعبه سیاه پناهندگی و چگونگی سر و سامان دادن به اقامت.

کجا پنهان خواهی شد وقتی خانه ات آتش بگیرد؟ ـ جعبه سیاه پناهندگی و چگونگی سر و سامان دادن به اقامت.
در تدارک برای نصب و اجرای جعبه سیاه پناهندگی، بیرون از راهروهای دادگاه ها:
اخراج را درهم بشکنید ـ نصب جعبه سیاه و همبستگی ـ اخراج را متوقف و علیه بیعدالتی استعماری حرکت کنید! تظاهرات روزهای چهارم تا هفتم اکتبر 2018 در ینا. صمیمانه شما را برای جلسات تدارک و بحث در کارگروه ها دعوت می کنیم.
3 کارگروه در باره نصب جعبه سیاه پناهندگی در ینا، برلین و آپولدا
اخراج را درهم بشکنید ـ نصب جعبه سیاه و همبستگی ـ اخراج را متوقف و علیه بیعدالتی استعماری حرکت کنید!
1) ینا: 17.08.2018، مکان: کلتور شلاختهوف ینا، از ساعت 2 بعدازظهر تا 8 بعدازظهر
2) برلین:18.08.2018، مکان: انجمن پناهندگان ایرانی در برلین، رویتر اشتراسه شماره 52، کد پستی 12047 برلین، از ساعت 13.00 الی18.00
3) آپولدا:19.08.2018، جلسه درهم شکستن اخراج در آپولدا ساعت 2 بعدازظهر
4) Thevoiceforum.org/node/4558

در تدارک برای نصب جعبه سیاه در ینا، بیرون از راهروهای دادگاه ها:
از شما دعوت می کنیم در کارگروه سازمانیافته در برلین به ما بپیوندید.
تاریخ: 18 اگوست 2018
زمان: از ساعت 13.00 الی 18.00 بوقت برلین
مکان: انجمن پناهندگان ایرانی، رویتر اشتراسه 52، کد پستی 12047 برلین
اخراج آخرین حلقه ی بردگی و اسارت استعماری است. ما علیه آن بمدت بیش از 20 سال جنگیده ایم یعنی حالا می توانیم بهتر مبارزه کنیم.
مبارزه ما در راه عدالت، آزادی و رهائی اینجا شروع نشده و در اینجا به پایان نخواهد رسید. جعبه سیاه ما نه تنها دربرگیرنده کلیه مبارزات پیروزمند ماست، همچنین حاوی اطلاعاتی در باره استراتژی ما برای پیروزی های آینده است.
راز جعبه سیاه ما با همبستگی برای قدرتمند کردن حضور ما شروع می شود و آینده و جمعیت های ما را سازماندهی می کند. این یک پروسه، یک مدرسه، "ظرف زندگی" علیه بیعدالتی استعماری است و توقف اخراج هدف اصلی ماست. درس های زیادتری را می توان برای تمایز داشتن با دورنمای رایج گذشته همچنین بعنوان مصالحی برای آینده اضافه نمود.
ما جعبه سیاه پناهندگی را بعنوان بخشی از یک فعالیت برای قابل رویت نمودن آن اموری میدانیم که در سطح جامعه در آلمان و اروپا دیده نمی شوند: سلب انسانیت، راسیسم و انکار حقوق پناهندگان در سیستم پناهندگی و خیلی چیزهای دیگر. جعبه سیاه پناهندگی جنبشی است برای توانمند کردن خود. از همه برای مستند کردن ـ و نوشتن، سخن گفتن و به تصویر کشیدن تجارب روزمره در رابطه با مقامات و جامعه بعنوان پناهنده ای در آلمان و اروپا، دعوت می کنیم. ما لازمست برای اموری که در رسانه های آلمان و اروپا دیده یا شنیده نمی شوند شهادت بدهیم.
این انباری اطلاعاتی برای جنبش ما است. این مستندسازی جنایات انجام شده علیه مردم اعم از پناهنده و غیر از پناهنده است، جنایاتی بدلیل رنگ پوست، "نژاد" (با هر معنائی که می تواند داشته باشد)، ملیت، پاسپورت، ویزا یا مذهب. و مستندسازی مبارزاتی که بقصد مبارزه علیه آن جنایات انجام شده است. همچنین تلاشی است برای رجوع به ریشه های جنبش ایضاُ بطریقی روحی روانی برای اتصال به توانی که در گذشته بسیاری را به حرکت در آورد حتی آنهائی که سقوط کرده و به جائی رسیدند که در خدمت روغنکاری ماشین ستمگری قرار گرفتند.
"جعبه سیاه پناهندگی" سلاح خاصی است برای همبستگی سیاسی.
این پروژه:
http://thevoiceforum.org/node/4308/
لطفا از نظر مالی برای موفقیت این پروژه کمک کنید. ما این پروژه را ننوشته ایم برای دفاع از خود پول جمع کنیم. مقاومت و دفاع متکی بخود پروژه ماست و ما (منجمله شما) همگی کمک کنندگان به این پروژه هستیم.
http://thevoiceforum.org/node/4541
سازماندهنده وویس برلین:0176878124